Toll Free : 1660 01 66 666
Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Download

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

SN Title Type Size Shortcut
1 2nd Quarterly Financial Statement - 2079/80 169.93KB OR View Detail
2 1st Quarterly Financial Statement - 2079/80 2128.31KB OR View Detail
3 26th Annual Report 3528.53KB OR View Detail
4 Covid-19 Claim Payment List - Lot 1 319.66KB OR View Detail
5 4th Quarterly Financial Statement - 2078/79 2158.86KB OR View Detail
6 3rd Quarterly Financial Statement - 2078/79 2735.59KB OR View Detail
7 2nd Quarterly Financial Statement - 2078/79 2732.45KB OR View Detail
8 2nd Quarterly Financial Statement - 2078/79 2732.45KB OR View Detail
9 1st Quarterly Financial Statement - 2078/79 2141.69KB OR View Detail
10 Aarogya Insurance Policy 839.69KB OR View Detail
11 4th Quarterly Financial Statement - 2077/78 2149.38KB OR View Detail
12 25th Annual Report 4609.7KB OR View Detail
13 24th Annual Report 4446.83KB OR View Detail
14 3rd Quarterly Financial Statement - 2077/78 2102.56KB OR View Detail
15 Sanction List
नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६(२०८१) मा गृह मन्त्रालयको वेभसाईटमा रहेको प्रतिवन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
923.5KB OR View Detail
16 2nd Quarterly Financial Statement - 2077/78 2145.42KB OR View Detail
17 Fire Claim Form 294.27KB OR View Detail
18 1st Quarterly Financial Statement - 2077/78 2105.34KB OR View Detail
19 23rd Annual Report 3993.26KB OR View Detail
20 4th Quarterly Financial Statement - 2076/77 2110.67KB OR View Detail
21 3rd Quarterly Financial Statement - 2076/77 2089.42KB OR View Detail
22 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६९-७० 1313.41KB OR View Detail
23 2nd Quarter Financial Statement - 2076/077 308.6KB OR View Detail
24 1st Quarter Financial Statement - 2076/077
1st Quarter Financial Statement - 2076/077
160.45KB OR View Detail
25 Job Opportunities 2076 895.37KB OR View Detail
26 KYC Form 243.26KB OR View Detail
27 4th Quarter Financial Statement - 2075/076 2156.52KB OR View Detail
28 4th Quarter Financial Statement - 2075/076
4th Quarter Financial Statement - 2075/076
2156.52KB OR View Detail
29 Quarterly Statement 2156.52KB OR View Detail
30 Motor Policy 3947.68KB OR View Detail
31 22nd Annual Report 3233.2KB OR View Detail
32 3rd Quarter Financial Statement - 2075/076
3rd Quarter Financial Statement - 2075/076
2150.56KB OR View Detail
33 2nd Quarter Financial Statement - 2075/076
2nd Quarter Financial Statement - 2075/076
2112.56KB OR View Detail
34 1st Quarter Financial Statement - 2075/076
1st-Quarter-Financial-Statement-2075-076
1334.85KB OR View Detail
35 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६८-६९
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६८-६९
815.17KB OR View Detail
36 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६६-६७
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६६-६७
774.61KB OR View Detail
37 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६५-६६
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६५-६६
1063.23KB OR View Detail
38 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६४-६५
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६४-६५
1066.36KB OR View Detail
39 Plant and Machinery Claim Form 111.77KB OR View Detail
40 Personal Accident Claim Form 122.98KB OR View Detail
41 Motor Claim Form 179.96KB OR View Detail
42 Medical Claim Form 126.52KB OR View Detail
43 Marine Claim Form 131.85KB OR View Detail
44 Machinery Breakdown Claim Form 148.13KB OR View Detail
45 Electric Equipment Claim Form 192.71KB OR View Detail
46 Cash and Transit Claim Form 205.93KB OR View Detail
47 Theft and Burglary Claim Form 135.49KB OR View Detail
48 Travellers Medical Policy Claim Form 21.01KB OR View Detail
49 Vehicle Claim Form 158.96KB OR View Detail
50 Household Insurance Proposal Form 147.82KB OR View Detail
51 Travellers Medical Insurance Proposal Form 109.45KB OR View Detail
52 Private Vehicle Insurance Proposal Form 159.11KB OR View Detail
53 Motorcycle Insurance Proposal Form 153.99KB OR View Detail
54 Group Personal Acciddent Proposal Form 169.85KB OR View Detail
55 Fire Insurance Proposal Form 177.35KB OR View Detail
56 Commercial Vehicle Proposal Form 155.84KB OR View Detail
57 3rd Quarter Financial Statement - 2074/075 64KB OR View Detail
58 21st Annual Report
21st Annual Report
3257.61KB OR View Detail
59 1st Quarter Financial Statement - 2074/075
1st Quarter Financial Statement - 2074/075
433.55KB OR View Detail
60 4th Quarter Financial Statement - 2073/074 72KB OR View Detail
61 17th Annual Report 3662.18KB OR View Detail
62 19th Annual Report 3049.63KB OR View Detail
63 Personal Accident Insurance Proposal Form 308.67KB OR View Detail
64 Burglery Insurance Proposal Form 303.25KB OR View Detail
65 20th Annual Report 2765.58KB OR View Detail
66 18th Annual Report 3528.38KB OR View Detail
67 16th Annual Report 1926.21KB OR View Detail
68 15th Annual Report 1848.45KB OR View Detail
69 14th Annual Report 1417.72KB OR View Detail
70 13th Annual Report 379.5KB OR View Detail
71 12th Annual Report 443.28KB OR View Detail
72 11th Annual Report 238.63KB OR View Detail
73 Trader Insurance Policy 127.03KB OR View Detail
74 Household Insurance Policy 72.27KB OR View Detail
75 Group Accident Insurance Policy 66.61KB OR View Detail
76 Cattle Insurance Policy 66.01KB OR View Detail
77 Burglery Insurance Policy 62.62KB OR View Detail
78 Personal Accident 85.73KB OR View Detail
79 Micro Personal Accident Insurance 73.65KB OR View Detail
80 Micro Personal Accident Insurance Proposal 51.96KB OR View Detail
81 Travel Medical Insurance Policy
Detail information about Travel Medical Insurance Policy including Terms Conditions and Benefits
123.38KB OR View Detail
82 3rd Quarter Financial Statement - 2073/074
3rd Quarter Financial Statement - 2073/074
70KB OR View Detail
83 2nd Quarter Financial Statement - 2073/074
2nd Quarter Financial Statement - 2073/074
68.5KB OR View Detail
84 1st Quarter Financial Statement - 2073/074
1st Quarter Financial Statement - 2073/074
72.5KB OR View Detail

Contact Detail

Sagarmatha Insurance Co. Ltd.

"Surakshan" Bhawan, Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

P.O.Box 12211, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-1-4529043, +977-1-4529042
Fax: +977-1-4512378
info@sagarmathainsurance.com.np