Toll Free : 1660 01 66 666
Customer Login Online Services Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Download

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

SN Title Type Size Shortcut
1 1st Quarterly Financial Statement - 2078/79 2141.69KB OR View Detail
2 Aarogya Insurance Policy 839.69KB OR View Detail
3 4th Quarterly Financial Statement - 2077/78 2149.38KB OR View Detail
4 24th Annual Report 4446.83KB OR View Detail
5 3rd Quarterly Financial Statement - 2077/78 2102.56KB OR View Detail
6 Sanction List
नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६(२०८१) मा गृह मन्त्रालयको वेभसाईटमा रहेको प्रतिवन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
923.5KB OR View Detail
7 2nd Quarterly Financial Statement - 2077/78 2145.42KB OR View Detail
8 Fire Claim Form 294.27KB OR View Detail
9 1st Quarterly Financial Statement - 2077/78 2105.34KB OR View Detail
10 23rd Annual Report 3993.26KB OR View Detail
11 4th Quarterly Financial Statement - 2076/77 2110.67KB OR View Detail
12 3rd Quarterly Financial Statement - 2076/77 2089.42KB OR View Detail
13 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६९-७० 1313.41KB OR View Detail
14 2nd Quarter Financial Statement - 2076/077 308.6KB OR View Detail
15 1st Quarter Financial Statement - 2076/077
1st Quarter Financial Statement - 2076/077
160.45KB OR View Detail
16 Job Opportunities 2076 895.37KB OR View Detail
17 KYC Form 243.26KB OR View Detail
18 4th Quarter Financial Statement - 2075/076 2156.52KB OR View Detail
19 4th Quarter Financial Statement - 2075/076
4th Quarter Financial Statement - 2075/076
2156.52KB OR View Detail
20 Quarterly Statement 2156.52KB OR View Detail
21 Motor Policy 3947.68KB OR View Detail
22 22nd Annual Report 3233.2KB OR View Detail
23 3rd Quarter Financial Statement - 2075/076
3rd Quarter Financial Statement - 2075/076
2150.56KB OR View Detail
24 2nd Quarter Financial Statement - 2075/076
2nd Quarter Financial Statement - 2075/076
2112.56KB OR View Detail
25 1st Quarter Financial Statement - 2075/076
1st-Quarter-Financial-Statement-2075-076
1334.85KB OR View Detail
26 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६८-६९
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६८-६९
815.17KB OR View Detail
27 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६६-६७
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६६-६७
774.61KB OR View Detail
28 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६५-६६
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६५-६६
1063.23KB OR View Detail
29 लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६४-६५
लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण २०६४-६५
1066.36KB OR View Detail
30 Plant and Machinery Claim Form 111.77KB OR View Detail
31 Personal Accident Claim Form 122.98KB OR View Detail
32 Motor Claim Form 179.96KB OR View Detail
33 Medical Claim Form 126.52KB OR View Detail
34 Marine Claim Form 131.85KB OR View Detail
35 Machinery Breakdown Claim Form 148.13KB OR View Detail
36 Electric Equipment Claim Form 192.71KB OR View Detail
37 Cash and Transit Claim Form 205.93KB OR View Detail
38 Theft and Burglary Claim Form 135.49KB OR View Detail
39 Travellers Medical Policy Claim Form 21.01KB OR View Detail
40 Vehicle Claim Form 158.96KB OR View Detail
41 Household Insurance Proposal Form 147.82KB OR View Detail
42 Travellers Medical Insurance Proposal Form 109.45KB OR View Detail
43 Private Vehicle Insurance Proposal Form 159.11KB OR View Detail
44 Motorcycle Insurance Proposal Form 153.99KB OR View Detail
45 Group Personal Acciddent Proposal Form 169.85KB OR View Detail
46 Fire Insurance Proposal Form 177.35KB OR View Detail
47 Commercial Vehicle Proposal Form 155.84KB OR View Detail
48 3rd Quarter Financial Statement - 2074/075 64KB OR View Detail
49 21st Annual Report
21st Annual Report
3257.61KB OR View Detail
50 1st Quarter Financial Statement - 2074/075
1st Quarter Financial Statement - 2074/075
433.55KB OR View Detail
51 4th Quarter Financial Statement - 2073/074 72KB OR View Detail
52 17th Annual Report 3662.18KB OR View Detail
53 19th Annual Report 3049.63KB OR View Detail
54 Personal Accident Insurance Proposal Form 308.67KB OR View Detail
55 Burglery Insurance Proposal Form 303.25KB OR View Detail
56 20th Annual Report 2765.58KB OR View Detail
57 18th Annual Report 3528.38KB OR View Detail
58 16th Annual Report 1926.21KB OR View Detail
59 15th Annual Report 1848.45KB OR View Detail
60 14th Annual Report 1417.72KB OR View Detail
61 13th Annual Report 379.5KB OR View Detail
62 12th Annual Report 443.28KB OR View Detail
63 11th Annual Report 238.63KB OR View Detail
64 Trader Insurance Policy 127.03KB OR View Detail
65 Household Insurance Policy 72.27KB OR View Detail
66 Group Accident Insurance Policy 66.61KB OR View Detail
67 Cattle Insurance Policy 66.01KB OR View Detail
68 Burglery Insurance Policy 62.62KB OR View Detail
69 Personal Accident 85.73KB OR View Detail
70 Micro Personal Accident Insurance 73.65KB OR View Detail
71 Micro Personal Accident Insurance Proposal 51.96KB OR View Detail
72 Travel Medical Insurance Policy
Detail information about Travel Medical Insurance Policy including Terms Conditions and Benefits
123.38KB OR View Detail
73 3rd Quarter Financial Statement - 2073/074
3rd Quarter Financial Statement - 2073/074
70KB OR View Detail
74 2nd Quarter Financial Statement - 2073/074
2nd Quarter Financial Statement - 2073/074
68.5KB OR View Detail
75 1st Quarter Financial Statement - 2073/074
1st Quarter Financial Statement - 2073/074
72.5KB OR View Detail

Contact Detail

Sagarmatha Insurance Co. Ltd.

"Surakshan" Bhawan, Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

P.O.Box 12211, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-1-4529043, +977-1-4529042
Fax: +977-1-4512378
info@sagarmathainsurance.com.np