Toll Free : 1660 01 66 666
Customer Login New User? Sign Up Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Published

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

Agent Training 2018

Posted on 2018-08-20

+Read More

International Award 2018

Posted on 2018-06-17

Sagarmatha Insurance Co. Limited receiving the 'Emerging Asia Insurance Award 2018' held in Bangkok, Thailand. +Read More

Bancassurance Aggrement Signing Ceremony

Posted on 2018-02-04

Bancassurance Aggrement Between Janta Bank and Sagarmatha Insurance +Read More

Publicized Company Detail upto 2074/06/31

Posted on 2017-11-26

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ५ (३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको विवरण +Read More

Insurance Agent Training 2074 (Butwal Branch)

Posted on 2017-11-12

यस सगरमाथाइन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमाअभिकर्ता भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तीहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखी यही मिति २०७४/०८/१५ गते देखी २०७४/०८/१७ गते सम्म तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा "कम्पनीको बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम" संचालन हुने भएकोले तपशिलमा उल्लेखि +Read More

 1 2 Next 

Last Updated on 2018-09-19