Toll Free : 1660 01 66 666
Customer Login New User? Sign Up Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Events

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

Agent Training 2018

Posted on 2018-08-20

+Read More

Insurance Agent Training 2074 (Butwal Branch)

Posted on 2017-11-12

यस सगरमाथाइन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमाअभिकर्ता भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तीहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखी यही मिति २०७४/०८/१५ गते देखी २०७४/०८/१७ गते सम्म तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा "कम्पनीको बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम" संचालन हुने भएकोले तपशिलमा उल्लेखि +Read More

Notice for Insurance Agent Training

Posted on 2017-08-23

Published On: Annapurna Post and Published Date : 23rd August, 2017 Wednesday +Read More

Last Updated on 2019-06-23