Toll Free : 1660 01 66 666
Customer Login New User? Sign Up Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Representing Corporate Governance in the Third Responsible Business Summit Job Opportunities 2076 Customers of Sagarmatha Insurance receives NIC ASIA Bank’s digital payment platforms for quick payment of insurance premium Agent Training 2019 Depositing Tax amount incurred in Bonus Share on Global IME Capital - Information to the Shareholder 22nd Annual General Meeting Sagarmatha Insurance wins General Insurance Company of the Year 2019 award from Emerging Asia Insurance Awards २२ औँ बार्षिक साधारण सभा बस्ने सुचना सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना संचालक निर्र्वाचन सम्बन्धी सूचना संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने बारेको सूचना । 22nd AGM Notice VIP on the Spot Travel Medical on Insurance Digitally Information Updated upto 2075/12/30 B.S. for Public Blog on Insurance Digitally by Khalti Insurance Digitally Insurance Agent Training 2019 - Dang Publicized Company Detail upto 2075/09/30 Publicized-Second Quarter Financial Report 075/76 Sampati Bima List of remaining shareholders to receive dividends Insurance Agent Training 2018 - Hetauda Publicized Company Detail upto 2075/06/30 Office Circular 2075 Dashain Job Opportunities 2075 Agent Training 2018 International Award 2018 Information Updated upto 2074/12/30 B.S. for Public Bancassurance with Kailash Bikash Bank Bancassurance Aggrement Signing Ceremony with Janata Bank 21st AGM Second Notice 21st Annual General Meeting Publicized Company Detail upto 2074/06/31 Insurance Agent Training 2074 (Butwal Branch) Career Opportunity 2074 Happy Bijaya Dashami and Subha Dipawali Notice for Insurance Agent Training Notice for Flood and Landslide Victim Customers
Notice

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

Agent Training 2019

Posted on 2019-08-06

+Read More

22nd AGM Notice

Posted on 2019-06-06

+Read More

Publicized Company Detail upto 2075/09/30

Posted on 2019-02-14

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ५ (३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको विवरण +Read More

Publicized-Second Quarter Financial Report 075/76

Posted on 2019-02-14

Sagarmatha Insurance Company Limited (SIC) has published its second-quarter report for the fiscal year 2075/76. +Read More

List of remaining shareholders to receive dividends

Posted on 2018-12-18

लाभांस लिन बाँकि शेयरधनिहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना +Read More

Publicized Company Detail upto 2075/06/30

Posted on 2018-11-18

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ५ (३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको विवरण | - Published on 2075/07/30 at Annapurna Post +Read More

Agent Training 2018

Posted on 2018-08-20

+Read More

Publicized Company Detail upto 2074/06/31

Posted on 2017-11-26

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ५ (३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको विवरण +Read More

Insurance Agent Training 2074 (Butwal Branch)

Posted on 2017-11-12

यस सगरमाथाइन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमाअभिकर्ता भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तीहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखी यही मिति २०७४/०८/१५ गते देखी २०७४/०८/१७ गते सम्म तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा "कम्पनीको बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम" संचालन हुने भएकोले तपशिलमा उल्लेखि +Read More

Notice for Insurance Agent Training

Posted on 2017-08-23

Published On: Annapurna Post and Published Date : 23rd August, 2017 Wednesday +Read More

Notice for Flood and Landslide Victim Customers

Posted on 2017-08-15

Dear Customers, If your property affected with flood and landslide and you have got insured with Sagarmatha Insurance, then please contact below mention numbers for claim intimation +Read More

Last Updated on 2019-09-12